27.3.18

Pensum for byerne

UN har udgivet deres nyeste udgave af Unasylva, den internationale journal om skove og træer (på engelsk). Vildt spændende læsning om bytræer og deres betydning verden over. Den befinder sig i en moppedreng af en pdf fil. 

Fastcodesign har her lavet et sammendrag, hvis man ikke orker den store. Vores politikere, byplanlæggere og forvaltningen, bør læse det hele. 

Her er et lille uddrag af de indledene ord (hurtigt oversat):

Vores byskove er ofte under pres af dårlig byplanlægning, og der er behov for en bedre forvaltning af opgaven. Her spiller borgerne, NGOer og lokale organisationer en vigtig rolle. 

Byer har brug for skove. Netværket af træbeplantninger, grupper af træer og enkelte i byerne og udkanten tjener en kæmpe vifte af formål. De regulerer blandt andet klimaet, ophober CO2, fjerner luftforurening, de reducerer risikoen for oversvømmelse, bidrager med fødevare-, energi- og vandsikkerhed og forbedrer borgernes fysiske og psykiske helbred. Skove fremhæver byerne og spiller en vigtig rolle i social sammenhængskraft, de kan måske endda begrænse kriminalitet.

Her kan du læse og downloade moppedrengen:


Links:
 

21.3.18

Jubilæum på Blegdamsvej

I dag fejrer vi jubilæum for de tre første vejtræer i kommunens byggefelt på Blegdamsvej. Det er nemlig nu en måned siden, at de fik rødderne gravet over. Siden blev de forladt blotlagt, under et lag plastik. Det svarer til at slå træerne ihjel. Rødder så tæt på træet, må for det første ikke graves over. For det andet skal de blottede rødder have fugt, hvis man ikke kan give dem jord, med det samme. Det ved enhver, der arbejder med træer.

Der er masser af stærke, dybt engagerede og kompetente trækyndige i kommunen. Men de er åbenlyst ikke med på råd, når der planlægges og koordineres, og de fører ikke tilsyn når der udføres vejarbejde nær træer. Det er en administrativ katastrofe! Kan man i forvaltningen ikke få øje på problemet her, så er man simpelthen en del af det.


Klædt på til lejligheden i dagens anledning, klar til henrettelse. Samme træ i 2013, omtalt her.Dette var træet der blev påkørt i 2016. Og som efterfølgende havde en kæmpe gren hængede halvt flået af. Det tog så kommunen adskillige rykkere og seks uger før såret blev skåret til. Til den tid havde nogen revet i grenen nedefra, og gjort ondt værre.Samme projekt i den anden ende af Blegdamsvej. Området under kronen, må ikke under nogen omstændigheder bruges til aflæsning af tonstunge betonelementer. Jorden komprimeres, rødderne får ikke ilt og grenene begynder at gå ud. 

Til gengæld lader de til at have fundet end mere skånsom måde at fjerne kantstenen på, uden at forstyrre rødderne i de alt for små bede. Måske nytter det virkelig noget at råbe op?Jubilarerne. Jeg spurgte en af brolæggerne, hvornår de havde planlagt at give træerne jord? “Det ved jeg ikke... når vi er færdige?”

Tidligere indlæg om Blegdamsvejs træer, med de nyeste først:

Blegdamsvej/Hjælp! 21 februar 2018
Det søde og det sure 16 februar 2018 
Alarm på Blegdamsvej 13 februar 2018
Kalder alle øjne 5 april 2016


20.3.18

Reaktionen på reaktionen

Efter den overvældende reaktion fra Københavnerne (stærkt!), på planen om at fælde kirsebæralleen langs Islands Brygge, udfærdigede forvaltningen et nyt internt notat, med erkendelsen: “Med denne fremgangsmåde, som oprindeligt er foreslået i budgetnotat om sagen, vil der blive fældet flere træer, som af Københavnerne opleves som levedygtige, og forvaltningen vurderer, at processen vil blive oplevet som meget indgribende af Københavnerne.” Forslaget er nu ændret til, at man fælder og udskifter træerne i sektioner, over en fireårig periode.

Planen begrundes med, at nogle af træerne ikke trives, så for at holde alleen ensartet vil man altså på sigt fælde alle 131 træer og begynde forfra. Evt. med en ny træart. Afgørelsen ligger nu hos forligsparterne i Budget 18, der i denne uge fordeler de overskydende midler.

Tilstanden.
Men er træerne virkelig fældningsmodne? Dansk Træplejeforening har inspiceret alleen. Status er, at den inderste række af kirsebærtræerne klarer sig godt, mens den yderste plages af dårlige vækstforhold og vejsalt. Det aflæses i toppen på nogle af træerne, med udgåede grene. Kastanjetræet og poplerne, der i sammenhængens navn også ønskes fældet, er raske og trives. Ingen af træerne er syge eller risikotræer og der er ikke noget akut behov for at fælde nogen af dem. Den sektion af kirsebærtræer, der har det sværest, støder op til den private grund.

De lokale har bemærket, at træerne viser tegn på at have fået det sværere i takt med, at kommunen har stampet et nyt lag grus ud, og optrappet størrelsen på det tunge maskinel, som de kører gennem alleen flere gange dagligt. Nye træer vil selv i forbedrede plantehuller, lide under samme tunge trafik og salt. Forslaget herfra skal lyde, at man lader levedygtige træer leve, og i stedet strammer op, i omgangen med byens træer.

Mere om kirsebæralleen:

5.3.18

Alarm på Islands Brygge

I morgen beslutter TMU, om der skal bevilges midler til at fælde HELE kirsebæralleen på Islands Brygge. En forrykt plan udtænkt af forvaltningen, der har budt træerne så ringe vilkår, at 14 af dem med tiden er døde og fældede. Man ønsker nu at fælde de resterende 131 træer, fordelt på 122 kirsebærtræer (ca. 20 år gamle), 4 rønnebærtræer, 4 poppeltræer og det store kastanjetræ på hjørnet.

Fra mødematerialet.

Ingen af træerne er syge, men budt så tarvelige vækstforhold, at det selvfølgelig afspejles i deres trivsel. Sidste år stampede man yderligere et lag grus på, helt op til stammen, der bl.a. hæmmer træernes optag af vand. Og senest har kommunen selv optrappet den tunge trafik henover rødderne, hvilket gør livet endnu sværere for de unge træer. Frem for at udbedre leveforholdene og justere egen praksis, foretrækker forvaltningen altså at fælde alt, og begynde forfra med en ny allé. I direkte modstrid med Københavns nye træpolitik, der dikterer at man “kun fælder hvor det er afgørende nødvendigt”, og “sikrer gode vækstforhold for eksisterende træer”.

Forslaget gemmer sig i en større plan om renovering og forbedring af Havneparken. Mirakuløst opdagede Islands Brygges Lokalråd det i sidste øjeblik (læs deres brev om sagen her), og det giver altså borgerne præcis én dag at forhindre det i. Afgørelsen træffes i morgen.

Links:
Bilag 2 TM1, Renovering og forbedring af Havneparken, Budgetnotat (opdateret: materialet er nu fjernet)


4.3.18

Bilag: Mail fra Islands Brygges Lokalråd til TMU

Email fra Jan Oster, Islands Brygges Lokalråd, sendt til medlemmerne af Teknik og Miljøudvalget, 2 marts 2018.

********

Emne: Havneparken - fælde Kirsebæralleen

Kære xxx,
Vi har set fra dagsorden til næste møde den 6. marts 2018 i Miljø- og Teknik-udvalget, at der i forbindelse med punkt 13 ”Overførselssagen 2017-18 Bilag 2 - Budgetnotat TM1” er fremsat et forslag om midler til renovering og forbedring af Havneparken. 

Vi finder det meget glædeligt, at der er vilje til at renovere og istandsætte vores populære Havnepark. 

Desværre indeholder Budgetnotatet, at hele Kirsebæralleen skal fældes. Det udtrykkes som ”udskiftning af samtlige 142 træer i alleen”. 

Begrundelsen er meget tynd med ”flere af kirsebærtræerne er i dag i dårlig stand” og ”Nogle træer er således døde eller døende”. 

Vi er i Lokalrådet meget uenig i denne vurdering og i den spinkle begrundelse for, at kirsebæralleen skal fældes. 

Jeg har i dag gået langs Kirsebæralleen og omhyggeligt studeret træerne, om jeg kunne se noget, der kunne tyde på, at der er behov for at fælde træerne. 

Der er et par af træerne, som nok ikke vil blive 25 år ældre, da stammen er blevet beskadiget af påkørsel af biler, således at træet let kan angribes råd og svamp. 

Men træerne ser derudover ud til at have det godt. 

KIRSEBÆRALLEEN


I oktober 2014 var jeg i kontakt med Nikolaj Hvingtoft Hansen, Centerchef, Center for Drift Syd omkring pasning af kirsebærtræerne. 

I den forbindelse oplyste han følgende om træerne: 

”I Havneparken er der valgt fuglekirsebær af sorten Prunus avium ”Pleena”, der er plantet i 1998 og altså er ca. 16 år gamle. Disse træer kan ved optimale vækstbetingelser blive 7-12 meter høje.” 

Ud fra disse oplysninger har jeg forsøgt kritisk at vurdere, hvordan kirsebær-træerne har det i dag ud fra deres højde og stammernes tykkelse. 

De fleste af træerne er i dag mellem 6 og 8 meter høje. En mindre del af træerne er omkring 12 meter høje.

Det vil sige, at træerne i dag er ca. 20 år gamle og har opnået en højde, der svarer til, hvad de vil kunne blive under optimale vækstbetingelser. 

Træerne har også i almindelighed meget flotte, tykke stammer. 

Jeg talte også træerne i kirsebæralleen. Der var 122 kirsebærtræer, 1 kastanietræ, 4 rønnebærtræer overfor Vestmannagade og 4 popler overfor Snorresgade. 

Jeg undersøgte også dokumentationen for antal træer i kirsebæralleen på Københavnerkortet. Der mangler i dag 14 træer. Se bilag 1. 

Af Københavns Kommunes Træpolitik 2016-2025 fremgår det, at bevaring af eksisterende træer prioriteres meget højt.

Klip fra Københavns Kommunes Træpolitik 2016-2025 

princip #1  
Eksisterende træer i København skal som hovedregel bevares
 
Det gør Københavns Kommune ved at: 

• kun at fælde eksisterende træer og nedlægge eksisterende plantehuller, hvor det er afgørende nødvendigt. 

princip #2 
Særligt værdifulde træer i København skal udpeges og bevares
 
Det gør Københavns Kommune ved at: 

• udpege og bevare ikoniske træer i København, der – på kommunale arealer – ikke må fældes uden politisk godkendelse i det relevante fagudvalg, 

Min kommentar:
”I sommer 2017 indstillede Lokalrådet sammen med Amager Vest Lokaludvalg Kirsebæralleen og det gamle kastanietræ fra Havneparkens etablering til at blive ikoniske træer (særlige værdifulde træer). Se bilag 2.” 

princip #4  
Der skal sikres gode vækstvilkår for både nye og eksisterende træer i København
 
Træernes vækstvilkår har en afgørende betydning for deres levetid, sundhed og æstetiske udtryk. Gode vækstvilkår afhjælper, at træerne bliver syge, beskadiges, udtørrer eller dør på grund af manglende plads. Derudover har træernes vækstvilkår stor betydning for, at træerne kan vokse sig gamle og store og bl.a. bidrage til at øge kronedækket i København. Derfor er det Københavns Kommunes politik, at der skal sikres gode vækstvilkår for både nye og eksisterende træer i København. 

Det gør Københavns Kommune ved at: 

sikre gode vækstbetingelser ved nyplantninger af træer på kommunale arealer, 

• sikre en høj faglig pleje og forvaltning af træer på alle de kommunale arealer. 

Kirsebæralleens vækstbetingelser
Der er i løbet af det seneste års tid blevet lagt et nyt, tykt lag grus på alleen mellem kirsebærtræerne og helt ind omkring stammerne på træerne. 

Når det regner, kan man tydeligt se, at vandet står meget længe i pytter og har meget svært ved at trænge ned gennem gruslaget. 

Da gruset ligger tæt ind omkring stammerne, betyder det, at regnvandet forhindres i at komme ned til kirsebærtræernes rødder. 


Yderligere er personalet, der udfører renholdelsen af parken, begyndt at køre meget hyppigt (flere gange om dagen) med store tunge køretøjer. 


Den hyppige kørsel og vægten fra disse køretøjer (op til 7.500 kg.) må forventes at presse jorden tæt sammen omkring træerne rødder og begrænser derved yderligere træernes vækstmuligheder.

Lokalrådet foreslår derfor, at forslaget om at udskifte alle træerne i kirsebæralleen afvises og ændres til, at der i stedet bevilges midler til genplantning af de manglende kirsebærtræer og til at finde løsninger til at forbedre vækstbetingelserne for træerne.

Kontakt mig endelig, hvis jeg kan hjælpe med yderligere informationer eller begrundelser inden mødet på tirsdag. 

Venlig hilsen
Jan Oster
Islands Brygges Lokalråd
e-mail info@islandsbryggeslokalraad.dk 

Bilag 1 - Dokumentation af træerne på Københavnerkortet 

Jeg har på kortet markeret manglende træer med X og det oprindelige kastanietræ med Kastanietræ 
Bilag 2 - Indstilling til Ikoniske træer i juni 2017 

”Islands Brygges Lokalråd vil gerne indstille kastanjetræet i Havneparken til ikonisk træ. 

Der blev plantet en del kastanjetræer, da Havneparken blev anlagt i 1980’erne. Nu er der kun et af de oprindelige kastanjetræer tilbage. 

Det står i rækken af kirsebærtræer i den nordlige ende af Kirsebæralleen mod Langebro. Hvis man går tur imellem kirsebærtræerne lægger man nok kun mærke til kastanjetræet, når det blomstrer. 

Kirsebæralleen er flot tilpasset træet, så det opleves som en del naturlig del af alleen af kirsebærtræer. Fra plænen kan man tydeligt se, at det ikke er et kirsebærtræ, men et kastanjetræ. Jeg vedlægger et billede af træet.

Islands Brygges Lokalråd er glade for, at AVLU allerede har indstillet kirsebæralleen. 

Islands Brygges Lokalråd mener også, at kirsebæralleen er central for bydelen. Havneparken er vores bydelspark og anvendes meget hele året af en stor bredde af de lokale beboere på Islands Brygge. 

Ud over hos de lokale beboere, er Havneparken en meget populær park for beboere i andre bydele og for gæster i København. De besøger især Havneparken i forårs- og sommermånederne. 

Havneparken er kendetegnet ved to primære elementer.
Udsigten over vandet – det blå element og plænerne og kirsebæralleen – det grønne element. 

Kirsebæralleen er flot, når den blomstrer om foråret og melder sommerens ankomst. 

Men den er også central resten af året. 

Den fungerer som den grønne mur, der afgrænser havneparken. Det giver en oplevelse i Havneparken af, at man befinder sig i et grønt område. 

På afstand fra den anden side af havnen eller fra Langebro virker kirsebæralleen som et grønt bånd foran husene langs Islands Brygge.

Med venlig hilsen
Jan Oster Islands Brygges Lokalråd”