20.2.14

Malmö's Træplan

Red Byens Træer er sammen med Danmarks Naturfredningsforening København lige nu i fuld gang med at indsamle punkter og inspiration til en Københavnsk træpolitik. Vores nye Teknik og Miljøborgmester Morten Kabell skrev et uddybende brev til os før valget, hvor han viste forståelse af byens store træproblemer, og erklærede sig villig til at se på en træpolitik for København. Flere byer i Danmark har allerede en, Berlinerne er legendarisk dygtige til at passe på deres træer, og lige på den anden side af sundet, trækker Malmö stikket helt hjem.

Malmö lavede deres omfattende træplan i 2005, og lige fra de indledende ord, føler man sig forstået. Det er præcis det her, vi efterlyser i København. Sådan indleder Malmö’s stadsgartner Gunnar Ericson den store træplan:

En kommune har et stort ansvar for at værne om, vedligeholde og udvikle sin træbestand. Beslutninger som giver bedre eller værre overlevelsesbetingelser for træerne, træffes på mange planlægnings- og forvaltningsniveauer. Alle spørgsmål skal samles i et fælles beslutnings- og styredokument. Denne “Træplan for Malmö” er sådan en handling - og skal ses som en tydelig markering og vejledning der tilstræber at opretholde og udvikle Malmö’s identitet som en grøn by.

Træplanen er iværksat af Teknik og Miljø Forvaltningen. Initiativtager på Træplanen har været økolog Mats Wirën. Arbejdet har været ledet af en styregruppe bestående af Arne Mattson, Maria Sundell-Isling og undertegnede.

Gunnar Ericson
Stadsgartner

Et udsnit af Træplanen der på skræmmende vis er som skræddersyet til København. Alt er oversat fra Svensk, så der kan være enkelte svipsere (forlät):

Desværre er en del af de ældre træmiljøer forsvundet uden at blive erstattede. Et resultat af manglende resourcer, -interesse eller uagtsomhed. I dag står Malmö overfor store problemer med forringet vitalitet hos træer med for dårligt rodmiljø og en kraftig nedgang på grund af elmesygens hærgen.

Træer og træmiljøer i Malmö er en umistelig resource som alle berørte bør værne om og udvikle. Dette indebærer at Træplanen bliver et vigtigt redskab ved planlægning og som grundlag for beslutninger. Andre vigtige grunde til at Træplanen er iværksat er det store behov for styrkelse af svækkede træer, behovet for strategier for genplantning efter forsvundne og udgåede træmiljøer, samt behovet for udviklingsplaner og nye ideer.

Hovedmål for Malmö kommune:

Bevare betydningsfulde træer og træmiljøer
Styrke træerne
Genoprette af tabte træmiljøer
Kompensere for mistede træer
Øge træernes antal
Øge variation af karakterskabende træmiljøer
Forstærke og berige Malmö som aboretum (trægrupper)
Øge viden om og interesse for træer hos Malmö’s indbyggere og besøgende

Under de seneste år har man opdaget at mange træer i hårdføre miljøer er blevet svækkede. Først og fremmeste grundet oversete vækstbetingelser og skader ved grave- og ledningsarbejde. For trang plads til rødder, vandmangel, næringsfattig jord og/eller dårlig adgang til syre i jorden er eksempler på de begrænsende faktorer. Et konstant men betydningsfuldt arbejde med rodvitalisering er indledt. Andre faktorer som forurenet luft, saltning, anvendelse af giftstoffer og mekaniske skader kan gøre betydelig skade på træer. For at undgå fremtidige problemer og omkostninger ved nyplantninger er det af største vigtighed at vælge træsort efter vækspladsens egenskaber. Desuden må planlægningen være langsigtet og forudsætninger tilpasses derefter. Træer, som er svækkede efter angreb, dårlige vækstbetingelser eller andre skader har mindre modstandskraft og angribes lettere af sygdomme, svamp og skadedyr. Syge og døene træer kan forårsage skader på personer og ejendom gennem nedfaldende grene og træer.

Træerne i parkerne og langs gaderne, aleerne og i byen, klatretræer, private frugttræer og så videre er alle påskønnede af offentligheden. Trods denne påskønnelse behandles træer ofte stedmoderligt både af kommune og private grundejere, og det ofte uden større protest. Dette bunder sikkert i uvidenhed om de forskellige træernes værdi og pleje. “Hvad sker der når et træ fældes?” “Hvordan reagerer de forskellige trætyper på hård beskæring?” eller “Hvor følsomme er de overfor rødder der beskadiges?” er blandt de vigtige spørgsmål. Uvidenheden leder ofte til manglende interesse og ubetænksom behandling.

Nogle forslag som gælder vurdering og planlægning er:

* At informere beslutningstagere, planlæggere, grundejere og offentligheden om træers vedligehold, funktion og vækstbetingelser.

* At iværksætte uddannelse og vejledning for planlæggere

* At på forskellige måder at give Malmö’s indbyggere en mulighed for at medvirke til styrkelsen af byens træbestand

* At omlægge de kommunale planlægnings- og beslutningsprocesser så alle spørgsmål om træer behandles allerede i den indledende fase (undersøgelse foreslås)

* At følge balancerings princippet

* At være forudseende med tidsaspekter og gennemføre forebyggende plantninger

* At Malmö by prioriterer træ og træmiljøer højere både økonomisk og funktionelt


Nye træer kan ikke erstatte gamle træers aldersbetingede kvaliteter - det tager tid. Det er netop i de gamle og modstandsdygtige træer at sjældne og udrydningstruede arter er størst. Godt og vel halvdelen af alle udrydningstruede arter i Sverige og Skåne er knyttede til træ og skovsbiotoper. Mængden af udrydningstruede arter fundet i bymiljøerne er ikke ubetydelige, hvilket skærper grundene til at udvise agtpågivenhed, selv i byen.

*********************

Vil du nærstudere træplanen, kan den downloades som pdf fil her: Trädplan för Malmö 2005.

17.2.14

Træer på byggepladser

På byggepladsen ved Det Nye Rigshospital, stødte jeg på et helt fantastisk syn: en skurvogn i første sals højde, bygget nænsomt rundt om et kæmpe træ. 

Missionen var netop at følge op på byggepladsens udsatte træer, så jeg bankede på for at udtrykke min taknemmelighed og høre om der var noget vi kunne gøre for at passe på resten af pladsens træer. Svaret lød: “Held og lykke med det, det er op ad bakke”.

Det viser sig at alle pladsens træer, inklusive det smukke gamle træ, og flere langs muren, står for at blive fældet i næste uge, når den næste entreprenør rykker ind. “Vi gør altid hvad vi kan, som du nok kan se, men der er ingen klare regler og det har ingen konsekvens når man fælder træerne på en byggeplads. Man lader bare som ingenting bagefter.”Træernes overlevelse på byggepladser, er helt op til den enkelte entreprenør, og eftersom det er omkostningsfrit at forbryde sig mod eventuelle påbud, ender det som regel med at der fældes. Ved byggeri tænkes der i kvadratmeter og omkostninger, det giver jo sig selv. Hvis man ikke lige forstår hvor vigtige de gamle træer er, kan det virke som en udligning af regnestykket blot at genplante et ungt træ. Sådan hænger det bare ikke sammen. De gamle træer er utroligt vigtige både for luftkvalitet, mennesker og dyr, og de nye har meget dårlige overlevelsesmuligheder.
Træer på byggepladser er et vigtigt punkt i den træpolitik vi håber at få indført. Indtil det sker, er jeg ikke for fin til at bønfalde projekt- og byggelederne på MT Højgaard og Grontmij om at skåne de træer, de menneskeligt muligt kan. Hvert et træ tæller.

12.2.14

Når vandet kommer

England oplever lige nu massive oversvømmelser. Forfatteren George Monbiot, en af landets klareste stemmer, kalder på handling, og peger på et af de største problemer: at man har afskovet landområderne i en grad så intet stopper vandet.

I en længere artikel i The Guardian forklarer han i detaljer hvad der gik galt, og hvordan man kan rette det op. Selvom det retter sig mod landbruget, er lektien den samme i vores byer: når vandet kommer, og det gør det, så kan kun træerne suge det op. Et udsnit af artiklen:

Water sinks into the soil under trees at 67 times the rate at which it sinks into the soil under grass. The roots of the trees provide channels down which the water flows, deep into the ground. The soil there becomes a sponge, a reservoir which sucks up water and then releases it slowly.

Lige nu overværer vi en massiv afskovning af vores byområder. Fældninger af træer der ikke kun renser vores luft og fanger livsfarlige partikler, men også optager regnvand og hjælper os ved oversvømmelser. Fældninger af store, raske træer er et overgreb på klimaet, og at blot erstatte dem med fliser og asfalt er rent ud sagt vanvid. Vi bliver nødt til at tale om det her, og få vores venner og naboer til at stå sammen, så vi kan bevare de træer vi har tilbage. Byplanlæggere, trafikplanlæggere og arkitekter stopper ikke deres indhug i vores natur frivilligt. Vi er allerede langt ude over smertegrænsen.

11.2.14

Fældning for fliser, igen

Med det målrettede angreb på De Gamles By, fældninger og nedlægning af hegn, er turen nu kommet til Genbrugsstationen, det frodige hjørne v. Møllegade og Guldbergsgade. Planen er at "åbne op" og lægge fliser. Hvornår stopper det her vanvid? Hvorfor kan man ikke tænke de store, gamle træer ind i en ny genbrugsstation?