18.8.20

Dokument: Faktaark Spejderhusbyggeri på Vandtårnsgrunden

Afsender: Udarbejdet af naboer i Brønshøj Parcelforening, august 2020

Faktaark

Omfattende og forkert dimensioneret byggeri på grunden med Brønshøj Vandtårn

 • Dimensioneringen af det planlagte byggeri passer ikke til placeringen. To samtidige projekter karambolerer

  Udgangspunktet for at anvende vandtårnsgrunden var kommunens og den lokale Bellahøj- spejdergruppes ønske om at finde en ny placering efter at deres oprindelige hytte på 210 kvm. blev nedlagt grundet opførelsen af nye boliger ved Degnemosen. Projektet har udviklet sig, så der i stedet for en tilsvarende hytte, der kunne indpasses mellem de eksisterende træer på vandtårnsgrunden, nu etableres et næsten 600 kvm. spejdercenter samt øvrige anlægsarbejder relateret hertil. Da kommunen samtidig har etableret kulturhus i vandtårnet, betyder det, at den samlede befæstning af et mindre grønt område (svarende til 4-5 parcelhusgrunde) indebærer både opførelse af spejdercenteret, en indre gård, læringscirkler, offentlige toiletter, seks parkeringspladser og anlæggelse af en vej – samt naturligvis selve vandtårnet. Indledningsvis sagde spejderne nej tak til denne placering, som man ikke fandt passende. Kommunens økonomiforvaltning fandt desuden, at løsningen var dyr og imod kommunens øvrige politikker.

 • Mangel på grønt hensyn
  Der fældes i forbindelse med opførelsen af centeret syv gamle træer af forskellige art, der er næsten 100 år gamle og 25 m høje. Dette er imod kommunens formulerede Træpolitik 2018-2025, hvor det første princip lyder: ”PRINCIP #1 Eksisterende træer i København skal som hovedregel bevares”. Tillige er formuleret et princip om, at der skal der sikres et varieret træartsudvalg i København.

  I regeringens Klimapartnerskab for Bygge- og anlægssektoren, som Københavns Kommune er underlagt, anbefales det at undgå at bygge nyt, idet nedrivning og nybyggeri er 50 gange mere klimabelastende end at benytte eksisterende bygninger. Det strider tillige imod kommunens Strategi for Bynatur at bebygge et af åndehullerne i København.

 • Der står en tom spejderhytte i Brønshøj
  Der står, mellem Brønshøj Torv og mosen, et tomt, tidligere FDF/FPF-spejderhus med 412 kvm. boligareal og 112 kvm. kælder samt udhus på en grund på 902 kvm. – således tættere på Utterslev Mose og naturområderne. Huset har stået tomt i over et år (420 dages liggetid primo august 2020). En miljø- og klimavenlig tilgang ville være genbrug af eksisterende bygninger som denne, jf. punktet ovenfor.

 • Markant forringet trafiksikkerhed
  Spejdercenteret placeres som et vinkelhus med 7 meter høje, ikkegennemsigtige vægge direkte ud til skel. Dermed forringes oversigtsforholdene betydeligt i det i forvejen farlige Y-vejkryds Thurebyholmvej/Engelholmvej. Krydset er i dag risikabelt for især børn, selvom der er fuldt udsyn hen over vandtårnsgrundens ubefæstede græs, og denne risiko må vurderes at stige betydeligt, når udsynet blokeres helt ud til skel. Se plantegning med gul markering, sidste side.

 • To projekter på samme matrikel karambolerer
  Det fredede vandtårn på samme matrikel er af kommunen udnævnt til kulturhus, og kunne bruges til flere kulturelle formål hvor vandtårnsgrunden blev inddraget, såfremt der ikke også blev anlagt et stort øvrigt byggeri. Noget kan tyde på, at to større projekter på én mindre matrikel ikke er tænkt sammen.

  Kommunen har udøvet dårlig forvaltningsskik

 • Lokalplanspligten ikke opfyldt
  Ift. planlovens §13 er der lokalplanspligt ved væsentlige og indgribende ændringer i et miljø – i denne sammenhæng, at en overvejende grøn matrikel bliver tæt på 50 procent befæstet. Spejdercenteret har sammen med kommunes planer om tilhørende indre gård, læringscirkler, offentlige toiletter, parkeringspladser, vejanlæg og etablering af kulturhus så gennemgribende indvirkning på et grønt område og matriklens omgivelser, at kommunen har pligt til at inddrage de omkringboende naboer i udarbejdelsen af en lokalplan for området. Kommunen har undladt at opfylde denne forpligtelse.

 • Tallene tilpasses løbende
  Kommunen har omgået lokalplanspligten ved at opdele befæstningen på vandtårns-matriklen i flere mindre dele, som en ’omvendt salami-metode’ i stedet for at se på den samlede ændring af området. Aflukkelige overdækkede terrasser i relation til spejdercenteret er ikke talt med i etagearealet, og vandtårnsarealet blev først kun medregnet som grundareal og ikke etageareal. Kommunen videregav i den forbindelse forkerte oplysninger til klageinstanser.

 • Omgåelse af ny kommuneplan
  Kommunen valgte at trække tilladelserne tilbage og tildele ny byggetilladelse samme dag med den konsekvens, at naboernes klageproces skulle starte forfra. Pga. denne ’finte’, er klagerne efter mere end 18 mdr. fortsat ikke behandlet. Dette er ifølge Folketingets Ombudsmand brud på god forvaltningsskik. Samtidig har kommunen benyttet ovennævnte finte til at forlænge byggetilladelsen, der ellers i februar 2020 skulle have været genbehandlet efter reglerne i et nyt bygningsreglement og de nye bestemmelser i Kommuneplan 2019. Byggeriet strider nemlig mod den nye kommuneplan.

Brud på gensidig aftale
 • Byggeriet af spejdercenteret strider imod en gældende gensidig aftale, der i 1913 blev indgået mellem kommunen og ejerne af nabogrundene om anvendelsen af vandtårnsgrunden og etableringen af parkanlægget med offentlig adgang.

 • Brug af borgernes skattekroner
  Kommunen bruger – udover køb og vedligehold af vandtårnet – knap 10 mio. kr. på spejderbyggeriet. Det svarer til ca. 40.000 kr. pr. spejder. Prisen svarer desuden cirka til den pris, det tomme spejderhus tæt på mosen koster, nemlig pt. 10,99 mio. kr., men formentlig lavere grundet de pt. 420 dages liggetid.

 • Lokaludvalgets rolle
  Der er sammenfaldende kasketter mellem repræsentanter i Brønshøj Lokaludvalg og spejdergruppen, der har søgt om tilladelse samt penge til byggeriet. Desuden er der sammenfaldende interesser imellem lokaludvalget og Brønshøj-Husum Lokalavis, der gennem en årrække har promoveret byggeriet og spejdergruppen.

Man er gået videre, trods en række forbehold
I en mail den 23. september 2015 skrev en embedsmand fra Overborgmesterens kontor til Kultur- og Fritidsforvaltningen følgende: ”Jeg ved godt at du allernådigst bad mig om ikke at grave mere i det med placeringen af spejderhytten, men vi savner de gode argumenter for placeringen herinde på Rådhuset udover at der er brugt meget tid på det, der er politisk opbakning til denne løsning og andre alternative placeringer ikke er mulig. Vi finder at det er en dårlig løsning af flere årsager: 1. Det er dyrt for KK ifm. vedligeholdelsen af vandtårnet. 2. Man fjerner et grønt område fra byen og giver det til nogle spejdere hvilket clasher med vores fokus på offentlig adgang til grønne arealer. 3. Der er super meget fokus på borgerinddragelse i KK lige nu, og dette vil være en dårlig sag, da der er stor modstand mod projektet – hvor mange bliver egentlig glade for løsningen kontra dem, der er kede af den? 4. Hvorfor lægger man ikke spejdergruppen sammen med andre spejdergrupper i nærområdet? Har læst noget med nogle afstandsproblematikker ifm. hermed, men drejede det sig ikke kun om 2,5 km eller sådan noget? Jeg bliver nødt til at kunne give nogle bedre begrundelser i min OB orientering for ikke at overvejelserne herover kommer til at skygge for det man vinder ved at søsætte projektet.”

Plantegning (se næste side)
Det samlede byggeri bliver nu anslået 3-4 gange så stort som spejdernes oprindelige hytte i Bellahøj. Kommunens opdaterede matrikelkort viser, hvor stor en del af vandtårnsgrunden, spejderhuset kommer til at råde over. Herunder er med gult indsat det planlagte byggeri/anlægsarbejde-. 


Kontakt, dialog og mere info: VandtaarnetsTraeer@gmail.com

 

No comments:

Post a Comment

Onde spam robotter ingen adgang.