27.1.19

Dokument: Konsekvenser af planlagt erhvervsbyggeri for natur og miljø 2015

Helhedsplanen for ”Nordpolen” i De Gamles By. 

Konsekvenser af planlagt erhvervsbyggeri for natur og miljø 2015. 

 af Mogens Hansen, biolog

Baggrund.
I 2012 foretog Stig Rygaard og undertegnede en registrering af træer i den nordlige del af De Gamles By – kaldet ”Nordpolen”. Baggrunden var planer om erhvervsbebyggelse i området i forbindelse med gennemførelsen af Helhedsplanen for De Gamles By. De planlagte bygninger medfører, at en stor del af de gamle træer må vige pladsen for byggeriet. 

Resultatet i 2012. 
Dette grønne og smukke område vil som konsekvens af byggeriet miste sin rekreative værdi og sit indhold af en varieret flora og fauna. Dertil kommer, at ”Nordpolens” evne til at opsuge og forsinke vandafstrømningen efter ekstrem nedbør vil blive formindsket i takt med, at jord og vegetation omdannes til bygninger, fliser og asfalt. 

Registreringen af træerne omfattede:
  • Arten af træerne.
  • Træernes skønnede alder. 
  • Træernes placering i forhold til de planlagte bebyggelser. 
Resultatet viste, at af de 56 registrerede træer, ville 23 blive fjernet som følge af byggeriet, og yderligere lå 9 træer så tæt på byggefelterne, at de med stor risiko ville tage skade eller forsvinde som følge af byggeaktiviteten. Det mest opsigtsvækkende resultat var, at de ældste træer vil være mest udsat for påvirkningen. 

Træer i aldersgruppen '70-100 år' og navnlig træerne med en alder 'over 100 år' er jo dem, der giver ”Nordpolen” karakter og kvalitet. I alt 20 træer var repræsenteret inden for de to aldersgrupper i 2012, og af dem ville 18 (90 %) blive påvirket af byggeriet. 

Resultaterne blev kommenteret, og konsekvenser af Helhedsplanen for miljøet blev belyst i en rapport udgivet i maj 2012. Rapporten blev sendt til interessegrupper omkring De Gamles By, til pressen, Danmarks Naturfredningsforening og ikke mindst til politikerne og embedsmænd i forvaltningerne. Målet var at gøre opmærksom på de truede værdier i ”Nordpolen” og sikre, at værdierne ikke blev ødelagt, fordi man ikke kendte til dem. 

Til dags dato er det ikke lykkes at sikre træerne og de gamle buske, og der er ikke fra politisk side tilkendegivet, at man vil tilgodese miljøet fremfor et erhvervsbyggeri. ”Nordpolens” fremtid som rekreativt område og lomme-natur er derfor stadig uvis. 

Resultatet 2015. 
Siden 2012 har der været træfældning i ”Nordpolen” i forbindelse med udvidelsen af busbaner, bygning af institutioner og flytning af materielgård. Jeg har derfor foretaget en ny registrering af træerne i april 2015 for at påvise hvilke træer, der er forsvundet. 

Resultaterne er vist i Figur 1 og i Tabel 1. Af dem fremgår det, at det fortrinsvis er træer uden for byggefelterne, der er fjernet. Dermed vil en virkeliggørelse af byggeriet gøre ”Nordpolen” endnu mere træ-fattig, end prognosen sagde i 2012. 

Af de oprindelige 56 træer, der blev registreret i  2012, vil i værste fald kun 13 stå tilbage. Ydermere vil det fortrinsvis være træer, der er yngre end 50 år, der overlever (se Tabel 2).    

Tabel 1. Figur 1.


Tabel 2. 
Registrering af træer i De Gamles By, Nordpolen 2015 

At tænke træer ind i den fysiske planlægning. 
De seks træer, der blev fældet langs Tagensvej i december 2013, kunne sagtens have overlevet udvidelsen af busbanerne. I stedet for fældning af træerne og efterfølgende flytte fortovet ind på deres plads, som det skete, kunne fortovet være flyttet yderligere 1-11⁄2 meter længere ind. Derved ville træerne kunne stå som barriere mellem cykelstien og fortovet. Træerne var sikret og fodgængerne kunne få en oplevelse af at gå inde i en allé fra Sjællandsgades udmunding til Nørre Allé. En sådan løsning har næppe kunnet fordyre projektet mærkbart, men for få ekstra penge havde man bevaret træerne og samtidig skabt en merværdi for fodgængerne. Ærgerligt, at ingen tænkte en sådan løsning ud i praksis.

No comments:

Post a Comment

Onde spam robotter ingen adgang.